Harmonogram działań Przedszkola nr 18 “Wiolinek” w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej  w roku szkolnym 2019/2020

1. Badanie mowy dzieci narzędziami badawczymi- badania diagnostyczne wszystkich dzieci w placówce
a) Badanie przesiewowe przy użyciu Podręcznej Karty Analizy Rozwoju Mowy w wersjach dla dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.
Badamy dzieci trzyletnie i wszystkie dzieci nowe w przedszkolu. Badania dzieci trzyletnich odbędą się na początku stycznia 2020. Badania wszystkich pozostałych dzieci, w październiku 2019.
b) Wstępny wywiad z rodzicami i ciągła obserwacja zachowań werbalnych i pozawerbalnych dzieci, w ciągu pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020.
c) Pełna diagnoza logopedyczna przeprowadzona przez logopedę, we wrześniu i październiku 2019.

2. Omówienie wyników badań i obserwacji zachowań komunikacyjnych oraz opracowanie kategorii zmian do pracy dla poszczególnych grup wiekowych odbędzie się po zakończeniu badań przesiewowych- październik (grupy II,III,IIIa,IV, IVa), styczeń (grupy I) .

3. Prowadzenie (codziennie) logopedycznych zajęć „w ranku” oraz zajęć logorytmicznych w ciągu dnia.

4. Prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych z dziećmi wyłonionymi podczas badań przesiewowych.
Uwzględnienie ścisłej współpracy z rodzicami.
a)obowiązkowym wyposażeniem dziecka na zajęciach logopedycznych jest zeszyt. Dzieci przynoszą zeszyty tylko w dniu wyznaczonym na zajęcia, logopeda zapisuje w nim zalecenia do pracy w domu. Zeszyt w ciągu tygodnia ma służyć dziecku do ćwiczeń z rodzicami w domu.
b) rodzice dzieci zakwalifikowanych do indywidualnych zajęć z logopedą proszeni są o udział w przynajmniej jednym spotkaniu z logopedą, w wyznaczonym przez niego terminie. Celem spotkania jest zapoznanie rodziców z wynikami przeprowadzonej diagnozy, ustalenie zasad współpracy, podpisanie dokumentów, umożliwiających pracę z dzieckiem.
c) rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 18 proszeni są o podpisanie zgody na uczestnictwo w działaniach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej

5. Organizowanie indywidualnych konsultacji logopedycznych dla rodziców z dziećmi
a) spotkania informacyjne dla rodziców po badaniach przesiewowych przeprowadzonych w grupie I odbędą się w drugiej połowie stycznia 2020
b) spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci z grup IIIa, IV,IVa oraz II i III odbędą się w drugiej połowie października
b) konsultacje dla rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, odbywają się w czwartki w godzinach 15.30 – 17.30,
c) kontakt z logopedą możliwy jest również w godzinach pracy w przedszkolu:
wtorek godz.9.30 – 13.30, środa godz.9.30 – 13.30, czwartek godz. 13.30 – 17.30.

6. Organizowanie warsztatów dla rodziców z dziećmi
Warsztaty na temat stymulacji rozwoju mowy oraz korekty wybranych wad wymowy, za pomocą zabaw i ćwiczeń logopedycznych – II semestr b.r.

7. Prowadzenie zajęć instruktażowo- pokazowych (logopedycznych, logorytmicznych) oraz szkoleń z zakresu logopedii wychowawczej i działań MPPL

8. Uczestnictwo w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli z placówki własnej oraz placówek realizujących MPPL.

9. Zajęcia otwarte w grupach II i IIIa, z udziałem nauczycieli i logopedów z placówek uczestniczących w MPPL, odbędą się w maju 2020.

10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i specjalistami-
Organizowanie i przeprowadzenie przesiewowych badań audiologicznych.

11. Urządzenie kącików logopedycznych w poszczególnych salach-
Kąciki logopedyczne wyposażone w indywidualne przyborniki logopedyczne oraz pomoce do ćwiczeń logopedycznych (literatura, gry, labiogramy dostosowane do grupy wiekowej).

12. Prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych i logorytmicznych.

13. Zaznajamianie nauczycieli z nowymi pomocami do zajęć logopedycznych i dostarczanie im pomocy do prowadzenia zajęć profilaktycznych.

14. Praca nauczyciela z grupą przedszkolną lub w małych zespołach nad stymulacją funkcji związanych z mową:
-prowadzenie zabaw tematycznych i grupowych zabaw logopedycznych z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowo- fonacyjnych, kinestezji artykulacyjnej, słuchu fonemowego, uwagi, autokontroli słuchowej,
-kontrola i korekcja sposobu żucia i połykania podczas posiłków oraz sposobu oddychania, w trakcie codziennej aktywności dzieci.

15. Obchody Dnia Języka Ojczystego, z udziałem wszystkich dzieci z Przedszkola 18, odbędą się w lutym 2020.

16. Obchody Dnia Logopedy, z udziałem nauczycieli u dzieci z Przedszkola 18, odbędą się w marcu 2020.

17. Udział w Przeglądzie Wiersza, Bajki i Etiudy Logopedycznej-
pomoc w organizacji i przygotowaniu konkursu, montażu wystawy, przygotowanie dzieci z naszej placówki do uczestnictwa w Przeglądzie.

18. Doskonalenie zawodowe nauczycieli- udział w szkoleniach, kursach, spotkaniach konsultacyjnych i metodycznych organizowanych przez WCDN.

19. Doposażenie gabinetu w potrzebne materiały do indywidualnej pracy logopedycznej.

20.. Przeprowadzenie zabaw diagnozujących, ewaluacja końcowa programu profilaktyki, ankieta dla rodziców, wnioski i modyfikacje na następny rok szkolny.
Sporządzenie sprawozdania podsumowującego działania MPPL.