Działania w Przedszkolu nr 18 “Wiolinek” , podejmowane w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej  w roku szkolnym 2020/2021

1. Badanie mowy dzieci narzędziami badawczymi- badania diagnostyczne wszystkich dzieci w placówce:

a) Badanie przesiewowe dzieci nowoprzyjętych do przedszkola przy użyciu Podręcznej Karty Analizy Rozwoju Mowy w wersjach dla dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.
Badania dzieci trzyletnich  – początek II semestru roku szkolnego 2020/2021.  Badania wszystkich pozostałych dzieci – początek I semestru roku szkolnego 2020/2021.. Badania prowadzi logopeda wraz z nauczycielami poszczególnych grup.

b) Wstępny wywiad z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola – I semestr roku szkolnego 2020/2021.

c) Ciągła obserwacja  werbalnych i pozawerbalnych dzieci, nowoprzyjętych do przedszkola – I semestr roku szkolnego 2020/2021.

d)  Pełna diagnoza logopedyczna przeprowadzona przez logopedę, dzieci z grup II,III,IIIa,IV,IVa –  wrzesień / październik 2020.

2. Omówienie wyników badań i obserwacji zachowań komunikacyjnych oraz opracowanie kategorii zmian do pracy dla poszczególnych grup wiekowych  – październik 2020 (grupy II,III,IIIa,IV,IVa), styczeń 2021 (grupa I)

3. Codzienne prowadzenie przez nauczycieli grup, zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej, w ramach zajęć “w ranku” – cały rok szkolny.

4.Prowadzenie przez logopedę zajęć logopedycznych, z elementami logorytmiki, w każdej grupie przedszkolnej – od listopada 2020.

5. Prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych z dziećmi wyłonionymi podczas badań logopedycznych, objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną – od listopada 2020 do czerwca 2021.

6. Organizowanie indywidualnych konsultacji logopedycznych dla rodziców z dziećmi:

a) udostępnienie adresu e – mail, na za pośrednictwem  którego, rodzice na bieżąco mogę zadawać pytania i otrzymują informacje, dotyczące ich dzieci oraz działań podejmowanych przez logopedę i p nauczycieli poszczególnych grup, dotyczących profilaktyki i terapii logopedycznej.

logopeda.malgorzata@michalska.edu.pl

a) informowanie na bieżąco rodziców, o wynikach diagnozy i obserwacji logopedy i nauczycieli, dotyczących kompetencji komunikacyjnych dzieci – cały rok szkolny 2020/2021.

logopeda dostępny jest dla rodziców w każdy czwartek w godzinach 14.30 – 17.00.

6.Publikowanie przez logopedę, na stronie przedszkola materiałów i filmików pomocnych rodzicom, w prowadzeniu zabaw, z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych, w domu.

7. Organizowanie warsztatów dla rodziców z dziećmi, posiadającymi określoną wadę wymowy, bezpośrednio lub za pośrednictwem komunikatora – II semestr roku szkolnego 2020/2021
8. Prowadzenie zajęć instruktażowo- pokazowych (logopedycznych, logorytmicznych) oraz szkoleń z zakresu logopedii wychowawczej i działań MPPL, skierowanych do nauczycieli  oraz udostępnianie im linków do interesujących materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki logopedycznej – cały rok szkolny 2020/2021.

9. Uczestnictwo w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli z placówki własnej oraz placówek realizujących MPP – os stycznia do czerwca 2021.

10.. Organizacja zajęć otwartych dla przedszkoli MPPL, prowadzonych przez nauczyciela  grupy IIIa, Jolantę Gruchaj – 13.01.2021

11.. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i specjalistami – cały rok wdł. potrzeb.

a) Współpraca z prywatną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w zakresie terapii logopedycznej oraz realizacji zajęć WWRD.

b) Współpraca z Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną, nr. 2 w zakresie diagnozy logopedycznej i psychoogiczno – pedagogicznej oraz terapi logopedycznej.

c) Współpraca z innymi placówkami realizującymi program  WWRD, w zakresie realizacji zajęć terapeutycznych.

d) współpraca z laryngologiem, w ramach pełnej diagnozy laryngologicznej.

12. Urządzenie kącików logopedycznych w poszczególnych salach- kontynuacja pracy rozpoczętej w poprzednich latach – od września 2020.

13. Zaznajamianie nauczycieli z nowymi pomocami do zajęć logopedycznych i dostarczanie im pomocy do prowadzenia zajęć profilaktycznyc – cały rok wdł potrzeb.

14. Praca nauczyciela z grupą przedszkolną lub w małych zespołach nad stymulacją funkcji związanych z mową -cały rok szkolny 2020/2021  wdł. potrzeb:
-prowadzenie zabaw tematycznych i grupowych zabaw logopedycznych z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowo- fonacyjnych, kinestezji artykulacyjnej, słuchu fonemowego, uwagi, autokontroli słuchowej,
-kontrola i korekcja sposobu żucia i połykania podczas posiłków oraz sposobu oddychania, w trakcie codziennej aktywności dzieci.

15. Ogólno wrocławski konkurs na limeryk – rozwiązanie luty 2021.

16 Obchody  Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, z udziałem wszystkich dzieci z Przedszkola 18 – luty 2021.

17. Udział Przedszkola 18, w Ogólnopolskim Przeglądzie Bajki Logopedycznej – kwiecień 2021.

17. Ewaluacja działań programu, na terenie placówki.