Drodzy Rodzice!

Jak już wiecie, nasze przedszkole, od września 2013 roku, uczestniczy w działaniach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej. W latach roku szkolnym 2018/2019, przeszliśmy pozytywnie akredytację i otrzymaliśmy certyfikat MPPL, stając się tym samym, jednym z 18 przedszkoli na terenie Wrocławia, realizujących ten program.  Posiadanie tego certyfikatu, stanowi dla nas ogromny zaszczyt, niesie za sobą rozliczne korzyści dla naszych podopiecznych, ale też narzuca na placówkę obowiązek spełniania określonych  standardów.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze standardami, jakie nasze przedszkole spełnia, w związku z przynależnością do MPPL.

 

Standardy placówki w programie profilaktyki logopedycznej

I. Baza
1. Placówka posiada warunki lokalowe i środki dydaktyczne umożliwiające wdrożenie programu profilaktyki logopedycznej.
Wskaźniki:
1. Dyrektor zapewnia warunki lokalowe, środki dydaktyczne umożliwiające realizację programu profilaktyki logopedycznej.
2. Placówka posiada gabinet logopedyczny wyposażony w narzędzia i nowoczesne pomoce logopedyczne.
3. Placówka udostępnia salę do logopedycznych zajęć grupowych.
4. W salach dla poszczególnych grup funkcjonują stanowiska logopedyczne wyposażone w pomoce logopedyczne.

II. Doskonalenie nauczycieli
1. Nauczyciele, logopeda stale szkolą się w zakresie profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:
1. Dyrektor nadzoruje realizację WDN-u w zakresie profilaktyki logopedycznej.
2. Nauczyciele, logopeda, dyrektor uczestniczą w konferencji, cyklu seminariów, warsztatach doskonalących z zakresu logopedii wychowawczej.
3. Logopeda uczestniczy w formach doskonalących z zakresu logopedii korekcyjnej.
4. Nauczyciele, logopeda systematycznie pracują na terenie placówek w grupach roboczych, na każdym etapie wdrażania programu.
5. Nauczyciele, logopeda dzielą się doświadczeniem i umiejętnościami prowadząc zajęcia otwarte dla nauczycieli ze swojej placówki i innych placówek w programie.
6. Logopeda prowadzi zajęcia instruktażowo- pokazowe dla nauczycieli swojej placówki i innych placówek w programie.

2. W placówce i środowisku lokalnym promuje się osiągnięcia logopedy i nauczycieli.
Wskaźniki:
1. Placówka dokumentuje działania nauczycieli i logopedy w zakresie profilaktyki logopedycznej.
2. Konsultant WCDN- autor programu promuje logopedów i nauczycieli w środowisku edukacyjnym i lokalnym.

III. Działania w profilaktyce logopedycznej (uwzględniające wszystkie elementy, zadania MPPL).
1. Nauczyciele i logopeda dokonują diagnozy logopedycznej wszystkich dzieci w placówce.
Wskaźniki:
1. Dyrektor zapewnia warunki do prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych i badań specjalistycznych dzieci w placówce.
2. Nauczyciele badają KBM, prowadzą obserwację zachowań językowych oraz przeprowadzają wywiad z rodzicami w ramach harmonogramu konsultacji.
3. Logopeda dokonuje pełnej diagnozy logopedycznej dzieci wyłonionych w badaniu przesiewowym.

2. Dyrektor, nauczyciele, logopeda planują i wdrażają działania systemowe w zakresie profilaktyki logopedycznej w placówce.
Wskaźniki:
1. Dyrektor zapewnia warunki do wdrożenia programu w placówce, monitoruje i wspiera wdrażanie programu.
2. Nauczyciele pracują nowoczesnymi metodami dziećmi w grupie nad stymulacją mowy i języka oraz prowadzą systematyczny ich zapis.
3. Logopeda prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz wspiera nauczyciela w prowadzeniu zajęć grupowych.
4. Nauczyciele, logopeda planują i przeprowadzają ewaluację cząstkową (05, 06 co roku) i końcową (po 4 latach) działań nakierowanych na dzieci, rodziców i środowisko lokalne.
5. Placówka pisze program własny w zakresie profilaktyki logopedycznej.

3. Dyrektor, nauczyciele, logopeda współdziałają z rodzicami w zakresie profilaktyki logopedycznej.
Wskaźniki:
1. Dyrektor wspiera, monitoruje przebieg współpracy z rodzicami.
2. Nauczyciele, logopeda planują i przeprowadzają spotkania informacyjne dotyczące zagadnień profilaktyki opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz stanu rozwoju mowy w dzieci w poszczególnych grupach.
3. Logopeda we współpracy z nauczycielem prowadzi cykliczne warsztaty dla rodziców z dziećmi dotyczące stymulacji funkcji związanych z mową.
4. Nauczyciele prowadzą cykliczne zajęcia otwarte dla rodziców, uwzględniające w/w problematykę.
5. Logopeda prowadzi cykliczne, indywidualne konsultacje dla wszystkich rodziców.

4. Dyrektor, nauczyciele, logopeda współdziałają ze specjalistami i środowiskiem lokalnym w zakresie profilaktyki logopedycznej.
Wskaźniki:
1. Dyrektor z konsultantem WCDN- autorem programu współpracują z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Zdrowia i innymi strukturami samorządowymi.
2. Logopeda organizuje specjalistyczne badania przesiewowe ortodontyczne i audiologiczne.
3. Nauczyciele planują i przeprowadzają wspólnie z innymi placówkami w programie projekty edukacyjne uwzględniające potrzeby dzieci w zakresie profilaktyki logopedycznej.